tive('bottom',0,'/privacy.html','Google Analytics,OSCommerce'); -->